Buổi 1 – Ngày 26/11/2022

Buổi 2 – Ngày 29/11/2022

Buổi 3 – Ngày 03/12/2022

Buổi 4 – Ngày 06/12/2022

Buổi 5 – Ngày 10/12/2022

Buổi 6 – Ngày 13/12/2022

Buổi 7 – Ngày 17/12/2022

Buổi 8 – Ngày 20/12/2022