KINH NGHIỆM ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG

KHÍ VÀ HUYẾT

KHÍ VÀ HUYẾT GSTS KH BÙI QUỐC CHÂU Thứ 3 lúc 12h kém 15 phút ngày 21.4.1981 Trong con người hai thành phần cơ bản là khí và huyết. Khí là phần vô hình Huyết là phần hữu hình Khí là D...

Xem thêm

TIẾT THỰC THẢI ĐỘC

TIẾT THỰC THẢI ĐỘC Theo Phương pháp Dưỡng Sinh Bùi Quốc Châu (ứng dụng Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu) (Dành cho người đã thở thành thạo Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu, đã có Tỷ Lệ Vàng, biết Diện...

Xem thêm