Tải kết quả

– Sau khi có KẾT QUẢ quý vị LƯU KẾT QUẢ và ấn nút Tải kết quả để lưu hình ảnh kết quả về thiết bị