KINH NGHIỆM

6 nguyên tắc quan trọng trong thở Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

6 nguyên tắc quan trọng trong thở Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

6 nguyên tắc quan trọng trong thở Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

Nguyên tắc 1: Nguyên tắc Ý Khí Huyết / Ý Khí Lực

 • Ý là chủ của Khí, Ý dẫn Khí, Ý đi đến đâu Khí đi đến đó.
 • Khí là chủ của Huyết, Khí dẫn Huyết, Khí đi đến đâu Huyết đi đến đó
 • Khí là chủ của Lực, Khí dẫn Lực, Khí đi đến đâu Lực đến đó.

Nguyên tắc 2: Nguyên tắc về Khí Huyết

 • Khí Huyết bất thông: Thống (đau)
 • Khí Huyết suy: Yếu
 • Khí Huyết vượng: Mạnh

Nguyên tắc 3: Nguyên tắc về Âm Dương

 • Âm Dương quân bình: không bệnh.
 • Âm Dương không quân bình: bệnh.

Nguyên tắc chữa trị:

 • Lập lại quân bình Âm Dương
 • Làm khí huyết thông suốt và hưng vượng.

Nguyên tắc phân loại bệnh:

 • Âm thắng Dương: Âm bệnh
 • Dương thắng Âm: Dương bệnh
 • Âm Dương đều suy kém: Bệnh suy

Nguyên tắc hô hấp:

 • Thở trên mạch Nhâm: tạo khí Dương
 • Thở trên mạch Đốc: tạo khí Âm

Tóm lại:

 • Bệnh có bệnh Âm và bệnh Dương.
 • Thở có thở Âm và thở Dương.

Vận dụng biện chứng: Âm khắc Dương hoặc Dương khắc Âm (Âm Dương khắc chế, điều hòa và chuyển hóa lẫn nhau)

Gặp bệnh Âm ta thở đường Dương, gặp bệnh Dương ta thở đường Âm, gặp bệnh không nghiêng về Âm hay Dương thì thở quân bình cả hai đường Âm và Dương

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *